Insert block trong cad (lệnh insert block, chèn block trong autocad, cách lấy block trong autocad, chèn block vào bản vẽ autocad, quản lý block trong cad, lệnh I trong cad) là lệnh để chèn block hoặc file bản vẽ vào trong bản vẽ hiện hành. Cách sử dụng lệnh insert trong cad như sau:

• Lệnh: Insert

• Lệnh tắt: I

• Menu: Insertlock

Command: Insert↵ Hoặc từ Insert menu chọn Block…Xuất hiện hộp thoại Insert.

Đang xem: Cách lấy block trong autocad

*

Các lựa chọn hộp thoại Insert:Name: Chỉ định tên của block hoặc file bản vẽ cần chèn vào bản vẽ hiện hành. Block mà bạn chèn trong lần này sẽ là block mặc định cho các lần chèn bằng lệnh Insert sau đó. Biến hệ thống INSNAME lưu trữ tên của block mặc định.Browse…: Làm xuất hiện hộp thoại Select Drawing File (tương tự khi thực hiện lệnh Open), trên hộp thoại này bạn có thể chọn block hoặc file bản vẽ cần chèn.Path: Chỉ định đường dẫn của file bản vẽ chèn.

• Insertion point: Chỉ định điểm chèn của block.

º Specify On-Screen Khi chọn nút này và chọn OK thì hộp thoại Insert tạm thời đóng lại và ta định điểm chèn trên bản vẽ theo dòng nhắc:

∗ Specify insertion point or: X, Y, Z Nhập hoành độ, tung độ và cao độ điểm chèn.

Xem thêm:

• Scale: Chỉ định tỉ lệ cho block hoặc bản vẽ được chèn. Nếu nhập giá trị tỉ lệ X, Y và Z âm thì các block hoặc file bản vẽ được chèn sẽ đối xứng qua trục.

º Specify On-Screen Chỉ định tỉ lệ chèn bằng các dòng nhắc

º Specify insertion point or : Chọn các lựa chọn

∗ X, Y, Z Tỉ lệ chèn theo phương X, Y, X

∗ Scale Tỉ lệ chèn theo các phương X, Y và Z giống nhau.

∗ PScale Lựa chọn này cho phép xem trước hình ảnh block trên màn hình trước khi chèn.

Khi nhập PS xuất hiện các dòng nhắc sau:

∗ Specify preview scale factor for XYZ axes: Nhập tỉ lệ xem trước

∗ Specify insertion point: Chọn điểm chèn

∗ Enter X scale factor, specify opposite corner, or : Nhập tỉ lệ theo phương X

∗ PX, PY, PZ Lựa chọn này cho phép xem trước hình ảnh block trên màn hình trước khi chèn. Uniform Scale Tỉ lệ chèn X, Y, Z giống nhau, khi đó chỉ nhập một giá trị tỉ lệ X.

• Rotation: Chỉ định góc quay cho block được chèn.

Xem thêm: Tổng Đài Quà Tặng Âm Nhạc Vov Giao Thông, Quà Tặng Âm Nhạc, Quà Tặng Âm Nhạc

º Angle: Nhập giá trị góc quay trực tiếp vμo hộp thoại Insert

º Specify On-Screen: Chỉ định góc quay bằng các dòng nhắc

• Explode: Phá vỡ các đối tượng của block sau khi chèn. Khi đó ta chỉ cần nhập tỉ lệ X (vì X, Y và Z bằng nhau). Các đối tượng thành phần của block vẽ trên lớp 0 thì sẽ nằm trên lớp này. Các đối tượng được gán BYBLOCK sẽ có màu trắng. Đối tượng có dạng đường gán là BYBLOCK thì sẽ có dạng đường CONTINUOUS.

Lệnh –Insert: Khi thực hiện lệnh –Insert sẽ xuất hiện các dòng nhắc cho phép ta chèn block hoặc file bản vẽ vào bản vẽ hiện hành như các phiên bản trước đó.Command : – Insert ↵

• Enter block name or : GHE↵ Nhập tên block

• Specify insertion point or : Định điểm chèn block

• Enter X scale factor, specify opposite corner or : Nhập hệ số tỉ lệ theo phương X

• Enter Y scale factor : Nhập hệ số tỉ lệ theo phương Y

• Specify rotation angle : Nhập góc quay

Nếu tạo dòng nhắc “Enter block name ” ta nhập ? sẽ liệt kê danh sách các block có trong bản vẽ.Nếu tạo dòng nhắc “Enter block name ” ta nhập dấu ngã (~) thì sẽ hiển thị hộp thoại Select Drawing File

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *