Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời trong báo cáo tài chính. Nếu không nộp thuyết minh báo cáo tài chính thì doanh nghiệp có bị phạt không? Cùng E-invoice đi tìm câu trả lời trong bài viết dưới đây nhé!

*

Thuyết minh BCTC có vai trò đặc biệt quan trọng.

Đang xem: Có cần nộp thuyết minh báo cáo tài chính không

1. Thế nào là thuyết minh báo cáo tài chính?

Bản thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận hợp thành của báo cáo tài chính, dùng để phân tích chi tiết các thông tin số liệu đã được trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ.Mục đích của bản thuyết minh báo cáo tài chính (BCTC) là để giải thích và bổ sung thông tin cho người đọc BCTC nắm rõ về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính trong kỳ báo cáo mà các bản báo cáo khác chưa thể hiện chi tiết và rõ ràng. Từ đó, các nhà đầu tư có thể hiểu đầy đủ và chính xác hơn về tình hình tài chính hiện tại của doanh nghiệp.Thuyết minh BCTC bao gồm các nội dung chính sau:

Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệpKỳ kế toán và tổ chức tiền tệ sử dụng trong kế toánChuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp đang áp dụngChính sách kế toán đang áp dụngThông tin bổ sung cho các khoản mục được trình bày ở báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhThông tin bổ sung với các khoản mục trình có trong bảng cân đối kế toán. Thông tin bổ sung cho các khoản mục được trình bày tại BCTC lưu chuyển tiền tệ.

2. Những doanh nghiệp nào cần nộp thuyết minh BCTC?

Thông tư 133/2016/TT-BTC và Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định: Hệ thống BCTC năm, BCTC giữa niên độ và BCTC quý của doanh nghiệp cần phải có Thuyết minh báo cáo tài chính.Do đó, các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 122 và Thông tư 200 thì sẽ bắt buộc phải nộp thuyết minh BCTC cho Cơ quan thuế.Ngoài ra, đối với các doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tư 132/2018/TT-BTC thì doanh nghiệp không cần nộp bản thuyết minh báo cáo tài chính, mà chỉ cần nộp báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối tài khoản, báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Xem thêm:

3. Không nộp thuyết minh báo cáo tài chính bị phạt không?

*

Phạt tiền từ 5-50 triệu đồng với các hành vi vi phạm.

Xem thêm:

Đóng vai trò quan trọng trong báo cáo tài chính thường niên, bản thuyết minh báo cáo tài chính là một trong những thành phần bắt buộc không thể thiếu. Do đó, theo quy định tại Điều 11 và Điều 12, Nghị định 41/2018/NĐ-CP, nếu doanh nghiệp không nộp thuyết minh báo cáo tài chính thì sẽ phải chịu phạt. Cụ thể:

Phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng với hành vi lập thiếu, không đầy đủ thuyết minh BCTC.Phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng với hành vi nộp chậm báo cáo tài chính trong thời hạn dưới 3 tháng. Phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng với hành vi nộp chậm báo cáo tài chính trong thời hạn trên 3 tháng. Phạt tiền từ 20 đến 30 triệu đồng với hành vi: Báo cáo tài chính sai sự thật hoặc số liệu không đồng nhất trong cùng kỳ kế toán. Phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng với hành vi: Không nộp báo cáo tài chính hoặc không công khai báo cáo tài chính theo quy định.

4. Thời hạn nộp bản thuyết minh báo cáo tài chính

*

DN chú ý để nộp thuyết minh BCTC đúng hạn.

Bản thuyết minh báo cáo tài chính sẽ được nộp cùng bộ Báo cáo tài chính với thời hạn được quy định cụ thể như sau:

4.1. Đối với doanh nghiệp áp dụng Thông tư 200/2014/TT-BTC

+ Thời hạn nộp báo cáo tài chính quý chậm nhất là 20 ngày, kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán quý. Các công ty mẹ hoặc Tổng công ty Nhà nước: Chậm nhất là 45 ngày.+ Thời hạn nộp báo cáo tài chính năm: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm. Các công ty mẹ, Tổng công ty Nhà nước: Chậm nhất là 90 ngày.
+ Doanh nghiệp tư nhân và Công ty hợp danh: Chậm nhất là 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ kế toán năm.+Các đơn vị kế toán khác: Chậm nhất là 90 ngày.

4.2. Doanh nghiệp áp dụng Thông tư 133/2016/TT-BTC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *