*

1. Dải lệnh Slideshow có chức năng gì?

A. Tạo hiệu ứng chuyển tiếp trang chiếu

B. Tạo trang chiếu mới

C. Tạo hiệu ứng cho đối tượng trên trang chiếu

D. Thiết đặt bài trình chiếu

2. Để chèn hình ảnh vào trang chiếu, thao tác đầu tiên ta cần:

A. Vào Insert chọn lệnh Picture

B. Đưa con trỏ soạn thảo vào vị trí cần chèn

C. Chọn trang chiếu cần chọn hình ảnh

D. Tất cả các thao tác trên đều sai

*

Câu 1: Trong phần mềm PowerPoint 2010, thẻ Animations dùng để? *

C. Tạo nền của trang trình chiếu

B. Tạo hiệu ứng chuyển động giữa các Slide

A. Tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong trang trình chiếu

D. Chèn các đối tượng cho trang trình chiếu

Câu 2: Trong phần mềm PowerPoint 2010, nút lệnh sau trong thẻ Insert có chức năng? *

*

B. Chèn hình vào trang trình chiếu

A. Chèn tranh ảnh vào trang trình chiếu

D. Vẽ biểu đồ trong trang trình chiếu

C. Chèn bảng vào trang trình chiếu

Câu 3: Trong phần mềm PowerPoint 2010 để chọn bố cục cho một trang trình chiếu em chọn? *

A. Home/ New Slide

B. Home/ Layout

C. Home/ Reset

D. Home/ Section

Câu 4: Trong phần mềm PowerPoint 2010 tổ hợp phím Ctrl + C và Ctrl + V có chức năng gì? *

A. Sao chép văn bản, tranh ảnh

B. Cắt đoạn văn bản, tranh ảnh

C. Chọn một đoạn văn bản

D. Sao chép và dán văn bản, tranh ảnh, bảng biểu vào vị trí khác.

Đang xem: Dải lệnh animations có chức năng gì

Câu 5: Trong phần mềm PowerPoint 2010, để tạo hiêu ứng chuyển động theo đường thẳng từ trái sang phải cho hình ảnh trong trang trình chiếu em chọn? *

A. Animations/ Add Animation/ Motion Paths/ Arcs

B.Transitions/ Add Animation/ Motion Paths/ Line & Curves/ Left

C. Animations/ Add Animation/ Motion Paths/ Turns

D. Animations/ Add Animation/ Motion Paths/ Line & Curves/ Right

Câu 6: Em có thể sao chép tranh ảnh, bảng biểu từ phần mềm khác vào trang trình chiếu được không? *

A. Có thể sao chép chép tranh ảnh, bảng biểu vào trang trình chiếu.

B. Không thể sao chép tranh ảnh, bảng biểu vào trang trình chiếu.

Xem thêm:

Câu 7: Trong phần mềm PowerPoint 2010, khi chọn hiệu ứng Animations/ Add Animation/More Entrance Effect/ Diamond thì hình vẽ có hiệu ứng nào sau đây? *

*

B. Hình vẽ không hiện ra, khi bấm chuột trái mới hiện ra theo dạng hình thoi

C. Hình vẽ biến thành hình thoi

D. Hình vẽ ẩn đi khi bấm chuột trái.

Xem thêm: Top Phim Hàn Quốc Hay Nhất 2011, 10 Drama Xứ Hàn “Bị Truy Nã” Nhiều Nhất Năm 2011

A. Hình ảnh xoay tại chỗ

Câu 8: Trong phần mềm Power Point 2010, để chèn số trang cho bài trình chiếu em chọn? *

D. File/ Slide Number

B. Insert/ Text Box

A. Insert/ Slide Number

C. Insert/ SmartArt

Câu 9: Trong phần mềm PowerPoint 2010, một hình ảnh có thể có nhiều hiệu ứng? *

Chọn

Câu 10: Trong phần mềm PowerPoint 2010, muốn xóa một trang trình chiếu em thực hiện? *

A. Nháy chuột phải vào trang trình chiếu cần xóa/ chọn Layout

C. Nháy chuột trái vào trang trình chiếu cần xóa/ nhấn phím Delete trên bàn phím

D. Cả đáp án B và C đều đúng.

B. Nháy chuột phải vào trang trình chiếu cần xóa/ chọn Delete Slide

Câu 11: Trong phần mềm PowerPoint 2010, tại một Slide hiện hành ta bấm Enter (trên bàn phím) lệnh này sẽ: *

D. Không thực hiện gì cả

B. Xoá slide đó

C. Tạo một Text Box mới

A. Thêm slide mới

Câu 12: Trong phần mềm PowerPoint 2010, để khởi tạo một bài trình chiếu mới em nhấn tổ hợp phím nào? *

A. Ctrl + M

B. Ctrl + N

D. Ctrl + V

C. Ctrl + A

Câu 13: Trong phần mềm PowerPoint 2010, để bắt đầu trình chiếu em nhấn phím? *

C. F5

B. F2

D. F3

A. F4

Câu 14: Trong phần mềm PowerPoint 2010, để in bài trình chiếu em nhấn tổ hợp phím nào? *

B. Ctrl + O

D. Ctrl + P

A. Ctrl + S

C. Ctrl + R

Câu 15: Trong phần mềm PowerPoint 2010, để lưu lại một bài trình chiếu với tên tệp khác em chọn? *

D. Chọn thẻ File/ New

A. Chọn thẻ File/ Save

C. Chọn thẻ File/ Open

B. Chọn thẻ File/ Save As

Câu 16: Trong phần mềm PowerPoint 2010, khi chọn hiệu ứng Animations/ Add Animation/More Entrance Effect/ Box thì hình vẽ có hiệu ứng nào sau đây? *

*

D. Hình chữ nhật thu hẹp dần

A. Hiện ra theo vạch ngang

C. Hình thoi thu hẹp dần

B. Hiện ra theo nhiều hình vuông nhỏ

Câu 17: Trong phần mềm PowerPoint 2010, có đồng thời nhiều hiệu ứng cho nhiều đối tượng trong trang trình chiếu. *

A. Đúng

B. Sai

Câu 18: Trong phần mềm Power Point 2010, tổ hợp phím Ctrl + I có chức năng? *

A. Bật/ tắt chế độ chữ nghiêng

D. Một đáp án khác

B. Bật/ tắt chế độ chữ đậm

C. Bật/ tắt chế độ chữ gạch chân

Câu 19: Trong phần mềm PowerPoint 2010, khi chọn hiệu ứng Right hình ảnh sẽ có hiệu ứng? *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *