” class=”title-header”>Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh: A. File → Page Setup… B. Edit → Page Setup… C. File → Print Setup… D.

*

45 điểm

Trần Tiến

Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh:A. File → Page Setup…B. Edit → Page Setup…C. File → Print Setup…D. Format → Page Setup…

*

Đáp án : AGiải thích :Để định dạng trang, ta cần thực hiện lệnh File → Page Setup… hộp thoại Page Setup mở ra chọn kích thước lề và hướng giấy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *