Cách chia động từ comb vô cùng dễ, các bạn phải lưu giữ 3 dạng nghỉ ngơi bảng trước tiên để rất có thể chia đụng từ kia ở ngẫu nhiên thời nào.Giờ bạn xem phương pháp chia cụ thể của đụng từ comb làm việc bảng sản phẩm 2 cụ thể hơn về toàn bộ các thì.

Chia Động Từ: COMB

Nguyên thể Động danh từ Phân tự II
to comb combing combed
Bảng phân tách động từ
Số Số it Số nhiều
Ngôi I You He/She/It We You They
Hiện trên đơn comb comb combs comb comb comb
Hiện tại tiếp diễn am combing are combing is combing are combing are combing are combing
Quá khứ đơn combed combed combed combed combed combed
Quá khứ tiếp diễn was combing were combing was combing were combing were combing were combing
Hiện tại trả thành have combed have combed has combed have combed have combed have combed
Hiện tại kết thúc tiếp diễn have been combing have been combing has been combing have been combing have been combing have been combing
Quá khứ hoàn thành had combed had combed had combed had combed had combed had combed
QK dứt Tiếp diễn had been combing had been combing had been combing had been combing had been combing had been combing
Tương Lai will comb will comb will comb will comb will comb will comb
TL Tiếp Diễn will be combing will be combing will be combing will be combing will be combing will be combing
Tương Lai hoàn thành will have combed will have combed will have combed will have combed will have combed will have combed
TL HT Tiếp Diễn will have been combing will have been combing will have been combing will have been combing will have been combing will have been combing
Điều Kiện biện pháp Hiện Tại would comb would comb would comb would comb would comb would comb
Conditional Perfect would have combed would have combed would have combed would have combed would have combed would have combed
Conditional Present Progressive would be combing would be combing would be combing would be combing would be combing would be combing
Conditional Perfect Progressive would have been combing would have been combing would have been combing would have been combing would have been combing would have been combing
Present Subjunctive comb comb comb comb comb comb
Past Subjunctive combed combed combed combed combed combed
Past Perfect Subjunctive had combed had combed had combed had combed had combed had combed
Imperative comb Let′s comb comb


Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *