Bài tập chữaBài tập 1: Tính toán bảng lương Bài tập 2: Tính toán năng xuất lúa Bài tập 3: Thống kê thu nhập Bài tập 4: Tính toán điểm Bài tập 5: Thống kê bán hàng Bài tập 6: Thống kê tiền vay Bài tập 7: Tính điểm đại học Bài tập 8: Bảng kê chi phí thuê khách sạn Bài tập 9: Báo cáo kết quả tuyển sinh đại học

Giới thiệu

Tổng hợp các bài tập tính toán cơ bản với Excel. Các bài tập sẽ tập trung vào chức năng sử dụng Hàm, công thức đơn giản, chức năng sắp xếp, lọc với auto filter và advanced filter và chức năng vẽ đồ thị trong Excel.

Tham khảo thêm

Các bài tập thực hành

Bài tập chữa

Ôn tập và chữa bài tập Excel

Bài tập 1: Tính toán bảng lương

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

BÁO CÁO KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

Họ và Tên Điểm thi Loại Dân tộc Khu vực UT1 UT2 Tổng điểm Kết quả
Nguyễn Hồng Ngát 22 Giỏi Kinh 1
Chu Thị Minh 14 Khá Dao 3
Vũ Văn Công 18 TB Tày 2
Nông Văn Hùng 16 TB Nùng 3
Ngô Triều Dương 9 Khá Kinh 1
Phạm Văn Xuyến 11 Khá Mường 2
Cao Hùng Cường 21 Giỏi Thái 3
Lâm Viết Đồng 18.5 TB Ê đê 2
Hà Huy Phong 17.5 Khá Mông 1

Tính toánDùng hàm IF tính UT1 (điểm ưu tiên theo dân tộc), dân tộc Kinh thì UT1 = 0, dân tộc Tày, Thái thì UT1 = 1, các dân tộc khác UT1 = 1.5Dùng hàm VLOOKUP tính UT2 (điểm ưu tiên theo khu vực): Khu vực 1 UT2 = 0, Khu vực 2 UT2 = 1, Khu vực 3 UT2 = 1.5Nếu thí sinh loại Giỏi thì Tổng điểm cộng thêm 1Kết quảĐỗ nếu Tổng điểm >=20, còn lại là TrượtSắp xếp trang tính giảm dần theo Tổng điểm, Khu vựcTìm các thí sinh không phải là người Kinh và Kết quả là ĐỗVẽ đồ thị Line kiểu số 4 so sánh Điểm thiTổng điểmXem hướng dẫn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *