Mệnh đề wish và if only giỏi là trong số những chủ điểm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh căn bản. Chính vì lẽ đó, chủng loại câu này trở đề xuất thông dụng và vô cùng phổ biến. Nội dung bài viết dưới đây, ustone.com.vn vẫn tổng hợp giúp các bạn một cách dễ dàng và đơn giản và dễ nắm bắt nhất về những kỹ năng và kiến thức về câu điều cầu cùng với một số trong những bài luyện tập tâp.

Bạn đang xem: Bài tập mệnh đề wish


I. Mệnh đề wish trong tiếng Anh

1. Cấu trúc Wish (câu điều ước) ở hiện tại

Đặc trưng của câu điều mong là luôn bước đầu bằng mệnh đềvới nhà ngữ + wish, theo tiếp nối là một mệnh đề bộc bạch điều ước. Nhì mệnh đề này sẽ không thể hòn đảo ngược vị trí mang đến nhau.

1.1. Phương pháp dùng

Cấu trúc wish rất có thể được dùng để làm thể hiện ước muốn về một điều gì đấy không tất cả thật ở lúc này hoặc trả định một điều trái ngược so với thực tế. Cách thực hiện này như thể vớicấu trúccâu điều kiệnloại II.Ngoài ra, để nói tới điều cầu của bạn dạng thân, chúng ta có thể thayI wishbằngIf only.

1.2. Cấu trúc
Khẳng định: S + wish(es) + (that) + S + V-ed
Phủ định: S + wish(es) + (that) + S + not + V-ed
Cấu trúc If only: If only + (that) + S + (not) + V-ed
1.4. Ví dụTomwishesthat hehada big house (he does not have a big house, & he wants to).

Tom ước anh ấy có một khu nhà ở to.


*
*
*
*
*
*
Bài tập về kết cấu wish trong tiếng Anh
Bài tập 2: Chọn giải đáp đúng

1. He likes khổng lồ swim. He wishes he … near the sea.

A. Lives

B. Lived

C. Had lived

D. Would live

2. It’s cold today. I wish it … warmer.

A. Is

B. Has been

C. Were

D. Had been

3. I wish I … the answer, but I don’t.

A. Know

B. Knew

C. Had known

D. Would know

4. She wishes she … xanh eyes.

A. Has

B. Had

C. Had had

D. Would have

5. She wishes she … a movie star.

A. Is

B. Were

C. Will be

D. Would be

6. I have khổng lồ work on Sunday. I wish I … have lớn work on Sunday.

A. Don’t

B. Didn’t

C. Won’t

D. Wouldn’t

7. I wish you … borrow my things without permission.

A. Don’t

B. Won’t

C. Shouldn’t

D. Wouldn’t

8. He wishes he … buy a new car.

A. Could

B. Might

C. Should

D. Would

9. She misses him. She wishes he … her a letter.

A. Has sent

B. Will send

C. Would send

D. Would have sent

10. I wish I … help you.

A. Can

B. Could

C. Will

D. Would

Bài tập 3: Đặt câu với ‘wish’I don’t have a car.I can’t play the piano.I’m at work.It’s winter.I’m ill.I don’t have new shoes.I can’t afford lớn go on holiday.I don’t have time to lớn read lots of books.I can’t drive.My máy tính is broken.Bài tập 4: phân tách động từ vào ngoặc

1. We wish you (come)……………. Tonight.2. They wish we (give)……………. Them some food yesterday.3. She wishes that she (be)……………. At trang chủ now.4. The boy wishes that he (win)………….the competition the next day.5. They wish she (make)……………. The arrangements for the meeting next week.6. I wish you (write) ……………. To me.7. I wish he (be)……………. Here today.8. He wishes you (feel)……………. Better.9. He wish that you (be)…………….here lastweek.10. I wish she (finish)……………. His work tonight.11. He wishes he (open)……………. The window last week.12. I wish you (leave) …………….earlier yesterday.13. We wish they (come)…………….with us last weekend.14. They wish he (come)……………. With them the next month.15. They wish you (arrive)……………. Yesterday.16. I wish I (not lose)……………. The answers.17. You wish you (know)……………. What to do last year.18. I wish that he (visit)……………. Us next year.19. I wish I (hear)……………. The news.20. You wish that he (help)……………. You last week.21. I wish I (find)……………. The subject more interesting.22. He always wishes he (be)……………. Rich.23. I wish the weather (be)……………. Warmer now.24. They wish he (telephone)……………. Them next week.25. He wishes you (help)……………. Him in the future.26. She wishes the mail (come)……………. Soon.27. We wish they (hurry)……………. Or we will miss the bus.28. You wish the door (open)……………..29. He wishes he (show)……………. Us the book.30. They wish we (wait)……………. For them.

Bài tập 5: Chọn lời giải đúngI wish they (played/ playing/ play) soccer well.I wish I (am/ was/ were) a movie star.I wish I (can speak/ could speak/ will speak) many languages.I wish I (have/ has/ had) a lot of interesting book.I wish I (would meet/ met/ meet) her tomorrow.I wish I (was/ were/ am) your sister.I wish they (won/ had won/ would win) the match last Sunday.She wishes she (will/ would/ can) come here lớn visit us.I wish yesterday (were /was/had been ) a better day.I wish tomorrow (were/ will be/ would be) Sunday.Bài tập 6: Chọn giải đáp sai với sửa lại

1. He wishes it didn’t rain yesterday.2. I wish my father gives up smoking in the near future.3. I wish I studied very well last year.4. I wish you will come to my tiệc ngọt next week.5. I wish it stops raining now.6. I wish you are my sister.7. She wish she could speak English well.8. I wish it didn’t rained now.9. I wish I was a doctor to save people.10. I wish I have more time khổng lồ look after my family.11. She wishes she is the most beautiful girl in the world.12. I wish Miss Brown will come here & stay with us next week.13. I wish I am at trang chủ with my family now.14. I wish I could been there with you.15. She wish she could go home now.

Bài tập 7: Viết lại câu thực hiện ‘I wish”

1. I am not good at English.

→ I wish ……………………………………….………

2. He studies badly.

→ I wish ……………………………………….………..

3. He doesn’t like playing sports.

→ I wish ……………………………………….…

4. I don’t have a computer.

→ I wish ……………………………..………….………

5. Today isn’t a holiday.

Xem thêm: Nghe Nhạc Quốc Đại Hay Nhất Của Quốc Đại, Tuyển Tập Những Ca Khúc Hay Nhất Của Quốc Đại

→ I wish ……………………………………….…………

6. I can’t sing this song.

→ I wish ………………………………………….…………

7. I have lớn study hard.

→ I wish ……………………………………….……………

8. We had a lot of homework yesterday.

→ I wish …………………………………………………

9. It is raining heavily.

→ I wish ……………………………………….……….

10. It was cold last night.

→ I wish ……………………………………….……..

11. They work slowly.

→ I wish ……………………………………….…..……

12. She doesn’t join in the trip.

→ I wish ……………………………………….……

13. He was punished by his mother.

→ I wish …………………………………………………

14. They won’t come here again.

→ I wish ………………………………………….…………

15. He won’t go swimming with me.

→ I wish ……………………………………………………

16. We didn’t understand them.

→ We wish ………………………………………….……

17. I will be late for school.

→ I wish ………………………………………….……….

18. The bus was late today.

→ I wish ………………………………………….………..

19. She doesn’t lượt thích this place.

→ I wish ………………………………………….………

20. These students talked too much in class.

→ I wish ………………………………………………….

21. I can’t play basketball.

→ I wish ………………………………………….……….

Đáp án bài xích tập wish

Bài tập 1
1. Didn’t have2. Weren’t3. Lived4. Could travel
5. Were6. Didn’t have to7. Could fly8. Could go
Bài tập 2
1. B2. C3. B4. B5. B
6. D7. D8. A9. C10. B
Bài tập 3